Stav reofilních druhů ryb v České republice a negativní vlivy na ně působící

The status of rheophilic fish species in the Czech Republic and negative effects on their populations

Autoři

  • Milan Muška Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

Klíčová slova:

hodnocení stavu, ohrožené druhy ryb, Natura 2000, říční ekosystémy, Habitat Directive

Abstrakt

Na základě analýzy literálních údajů z hodnotících zpráv dle Směrnice o stanovištích byl vyhodnocen stav vybraných reofilních druhů ryb dle jejich preferovaného výskytu v horních, středních a dolních úsecích řek v České republice. Nejhůře hodnocená byla společenstva druhů z dolních úseků řek, následovala společenstva horních úseků a nejlépe hodnocena byla společenstva středních úseků odpovídajích parmovým úsekům. Dále jsou diskutovány negativní vlivy působící na populace reofilních druhů ryb s uvedenými příklady jejich dopadů. Jako nejvýznamější vlivy byly dle míry významnosti vyhodnoceny fragmentace toků, změny hydrologických poměrů, regulace toků, znečištění povrchových vod a hydroenergetika. Závěrem byl vyhodnocen vývoj stavu reofilních druhů ryb a změny v působení negativních vlivů.

Abstract

Based on the analysis of literal data and Habitats Directive reporting forms, the status of selected rheophilic fish species was assessed according to their preferred occurrence in the upper, middle and lower reaches of rivers in the Czech Republic. Species communities of lower river sections were rated worst, followed by species communities of upper river sections, and species communities of middle river sections corresponding to the barbel zone were rated best. The negative impacts on populations
of rheophilic fish species are then discussed and examples of their consequences are given. Stream fragmentation, alteration of hydrologic conditions, stream regulation, surface water pollution, and hydropower were ranked as the most important impacts
by degree of significance. Finally, trends in the status of rheophilic fish species and changes in the effect of the negative impacts were evaluated.

Stahování

Publikováno

2023

Číslo

Sekce

Články