Měkkýši Blanského lesa ve vztahu k půdě a vegetaci

Molluscs of the Blanský les Mts. in relation to soil and vegetation

Autoři

  • Vojen Ložek
  • Petr Lepší AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les, Vyšný 59, 381 01 Český Krumlov
  • Lucie Juřičková Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Viničná 7, 128 44 Praha 2

Klíčová slova:

Česká republika, faunistický průzkum, mapy rozšíření, měkkýši, vývoj krajiny

Abstrakt

Práce představuje první dlouhodobý a detailní průzkumu suchozemských měkkýšů na území chráněné krajinné oblasti Blanský les (jižní Čechy). Průzkum probíhal v letech 1994–2013 a byl prováděn standardním sběrem hrabankových vzorků doplněný ručním sběrem. Pro výběr lokalit byla využita geo- a fytoindikace. Zkoumána byla převážně lesní a křovinná, ale i bezlesá stanoviště, tak aby byla rovnoměrně pokryta stanovištní diverzita sledovaného území. Na 443 lokalitách bylo nalezeno 81 druhů suchozemských měkkýšů. K nejvýznamnějším patří alpský lesní druh Aegopis verticillus, který zde má poslední souvislý výskyt severně od Alp, dále už se vyskytuje jen ostrůvkovitě. Macrogastra tumida je naopak karpatským lesním prvkem. Bulgarica cana indikuje nejlépe zachované lesní partie, Clausilia cruciata, Discus ruderatus, Vertigo substriata a Vitrea subrimata jsou charakteristickými prvky horských lesů, které jsou v tomto území nejcennějším biotopem. V práci je uveden přehled všech zaznamenaných druhů, stručné komentáře k jejich místnímu rozšíření a jejich nárokům, uveden je výčet všech zaznamenaných lokalit. Pro každý druh je vytvořena mapa rozšíření. Zpracována je historie výzkumu měkkýšů a vývoj krajiny v Blanském lese, zhodnoceny jsou ohrožené druhy a komentován vztah měkkýší fauny Blanského lesa ke středoevropskému prostoru.

Abstract

The first long-term and detailed survey of terrestrial molluscs in the Blanský les protected landscape area (southern Bohemia) is presented. The survey took place in 1994–2013 and was carried out by standard collection of litter samples and hand picking. The geo- and phytoindications were used for site selection. Mostly forest and shrubbery and open habitats were examined to cover the entire habitat diversity of the monitored area. Altogether, 81 species of terrestrial molluscs were found in 443 localities. One of the most important is the alpine forest species Aegopis verticillus, which has the last continuous occurrence north of the Alps here. It occurs only in isolated populations more northerly. Macrogastra tumida, on the other hand, is a Carpathian forest element. Bulgarica cana indicates the best-preserved forests, Clausilia cruciata, Discus ruderatus, Vertigo substriata, and Vitrea subrimata are characteristic species of mountain forests, which represent the most valuable habitats in this area. This monograph provides an overview of all recorded species with brief comments on their local distribution and ecological requirements, and a list of their localities. The maps of distribution of all founded species are presented. The history of mollusc research and landscape development of the Blanský les Mts. is presented, an occurrence of endangered species is evaluated, and the relation of the mollusc fauna of the Blanský les Mts. to the Central European area is commented.

Stahování

Publikováno

2021

Číslo

Sekce

Články